Faculty

Clinical Infertility

Dr. Hrishikesh Pai

Dr. Nandita Palshetkar

Dr. Rohan Palshetkar

Dr. Rishma Pai

Dr. Jayamangal Gogate

Dr. Shailendra Mahimkar

Dr. Charumati Pekhale

Dr. Jiteeka Thakkar

Dr. Unnatti Mamtora

Dr. Surekha Kadam

Dr. Monika Doshi

 
Clinical Embryology and Andrology

Mrs. Vrunda Kuchekar

Ms. Jignasha Chauhan

Mrs. Aarya Salaskar

Ms. Rushika Mistry

Mrs. Anagha Deshpande

Ms. Nilam Gamne